Artikel 1 Definities

 1. com: de opdrachtnemer ingeschreven onder deze handelsnaam en onderdeel van SAS HR-Consultancy & Interim management bij de Kamer van Koophandel, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Saskia Struik, gevestigd te Alkmaar.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon ten behoeve van wie Werkgeluk.com werkzaamheden gaat verrichten.
 3. Coach: De coach die de overeenkomst uitvoert.
 4. Coachee: Natuurlijke persoon die deelneemt aan een programma, begeleidingstraject, training, workshop of aanverwante werkzaamheden.
 5. Overeenkomst: elke afspraak en/of bestelling tussen de opdrachtgever en Werkgeluk.com ten behoeve van de opdrachtgever, conform het bepaalde in de overeenkomst, offerte of opdrachtbevestiging.
 6. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes waarop Werkgeluk.com deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. Voor zover partijen niet anders zijn overeengekomen, zullen deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever worden door Werkgeluk.com uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarvoor Werkgeluk.com voor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken.
 4. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden staan geregeld worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling vervangen worden door een bepaling dat de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benaderd.
 6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van de Algemene Voorwaarden.
 7. com heeft te allen tijde het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Grote inhoudelijke wijzigingen worden –bij voorbaat- met opdrachtgever besproken.
 8. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

Artikel 3 Offertes

 1. Iedere offerte van Werkgeluk.com is vrijblijvend.
 2. Een verstuurde offerte is tot 30 dagen na dagtekening geldig, tenzij Werkgeluk.com schriftelijk anders aangeeft.
 3. com is niet aan haar offertes gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. com is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.
 5. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 6. Alle offertes zijn gebaseerd op informatie die door opdrachtgever verstrekt is. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij/zij naar beste weten alle relevante informatie aan Werkgeluk.com verstrekt.
 7. Gedane offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten en/of bestellingen.
 8. Een overeenkomst tussen Werkgeluk.com en opdrachtgever, komt tot stand door aanvaarding van de offerte als bedoeld in artikel 3.

Artikel 4 Uitvoering overeenkomst

 1. Met Werkgeluk.com gesloten overeenkomsten leiden voor Werkgeluk.com tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij Werkgeluk.com gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Werkgeluk.com verlangd kan worden. Alle overeenkomsten en/of bestellingen worden door Werkgeluk.com uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen.
 2. Indien voor de levering van bepaalde diensten een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn dient opdrachtgever Werkgeluk.com schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtgever dient daartoe Werkgeluk.com een redelijke termijn te geven om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Werkgeluk.com aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Werkgeluk.com worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Werkgeluk.com zijn verstrekt, heeft Werkgeluk.com het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. com is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Werkgeluk.com is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem of haar kenbaar behoorde te zijn.
 5. com zal de overeenkomst en de daarbij behorende werkzaamheden naar eigen inzicht uitvoeren.
 6. com heeft te allen tijde het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een derde. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.
 7. com kan de overeenkomst in fasen uit voeren en het reeds uitgevoerde gedeelte daarbij afzonderlijk factureren.
 8. Wanneer Werkgeluk.com en opdrachtgever overeen zijn gekomen dat er aanbetaling dient plaats te vinden dan kan Werkgeluk.com de uitvoering van de werkzaamheden, overeenkomst of bestelling opschorten totdat Werkgeluk.com de aanbetaling daadwerkelijk ontvangen heeft.
 9. Voert Werkgeluk.com een overeenkomst in verschillende fasen uit, dan kan Werkgeluk.com de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de voorafgaande fase(n) heeft goedgekeurd.
 10. Indien Werkgeluk.com in het kader van de overeenkomst werkzaamheden op locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie dient te verrichten, dan draagt de opdrachtgever er zorg voor dat kosteloos de gewenste faciliteiten beschikbaar worden gesteld aan Werkgeluk.com. Hetgeen in dit lid is bepaald geldt ook ten opzichte van derden die door Werkgeluk.com betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5 Contractduur en opzegging

 1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van ten minste drie maanden in acht te nemen.

Artikel 6 Annulering en wijziging overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg tot aanpassingen of aanvullingen van de overeenkomst overgaan.
 2. Wijziging, aanpassing en/of annulering van de overeenkomst is alleen mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Werkgeluk.com.
 3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Werkgeluk.com de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
 4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Werkgeluk.com een verzoek tot wijziging, aanvulling of annulering van de overeenkomst weigeren. Werkgeluk.com heeft dan recht op betaling voor de verrichte arbeid van de oorspronkelijke overeenkomst.
 5. Ingeval van eenzijdige niet door deze voorwaarden toegelaten annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever, is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd ter zake van gemaakte kosten en winstderving aan de zijde van Werkgeluk.com.
 6. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door Werkgeluk.com niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die Werkgeluk.com bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Werkgeluk.com te allen tijde het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering van de overeenkomst mogelijk blijft.
 7. Indien de wijziging, aanvulling of annulering van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan Werkgeluk.com toegerekend kunnen worden, dan zal Werkgeluk.com geen meerkosten in rekening brengen.

Artikel 7 Annuleringsvoorwaarden

 1. Annulering van de overeenkomst door opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven te geschieden.
 2. Indien opdrachtgever de overeengekomen dienst annuleert nadat de overeenkomst akkoord gegeven, dan wel getekend, geldt het volgende:
 3. Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang; opdrachtgever is 50% van het factuurbedrag volgens de overeenkomst verschuldigd aan Werkgeluk.com en ontvangt hiervoor een factuur.
 4. Bij annulering van 30 tot 14 dagen voor aanvang; opdrachtgever is 75% van het factuurbedrag volgens de overeenkomst verschuldigd aan Werkgeluk.com en ontvangt hiervoor een factuur.
 5. Bij annulering van 14 tot 7 dagen voor aanvang; opdrachtgever is 90% van het factuurbedrag volgens de overeenkomst verschuldigd aan Werkgeluk.com en ontvangt hiervoor een factuur.
 6. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang; opdrachtgever is he gehele factuurbedrag (100%) volgens de overeenkomst verschuldigd aan Werkgeluk.com en ontvangt hiervoor een factuur.
 7. Bij annulering van afspraken (zowel live, telefonisch, via skype of ander communicatiemiddel) door coachee, gelden de volgende voorwaarden:
 8. Bij annulering of verzetten van de afspraak binnen 48 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is coachee 50% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.
 9. Wanneer de afspraak onderdeel is van een afgenomen totaalpakket en de annulering binnen 48 uur voor aanvang van de betreffende activiteit wordt geannuleerd, heeft de coachee na annulering eenmalig het recht om de afspraak in onderling overleg te verplaatsen.
 10. Bij annuleren of verzetten van de afspraak binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is coachee 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.
 11. Wanneer de afspraak onderdeel is van een afgenomen totaalpakket en de annulering binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit wordt geannuleerd, komt het recht op deze coachingsessie voor de coachee te vervallen.
 12. Indien opdrachtgever dan wel coachee na aanvang en starten van de werkzaamheden besluit de dienst te beëindigen dan blijft het overeengekomen honorarium voor 100% geldig en vindt er geen restitutie plaats. Wanneer een opdrachtgever bij aanvang van een dienst niet verschijnt of slechts een deel ervan kan bijwonen, bestaat geen recht op verrekening van het honorarium. Er vindt geen restitutie plaats indien de coachee tijdens het programma/traject op een andere manier zijn/haar doel heeft bereikt.

Artikel 8 Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Aan de opdracht zal door Werkgeluk.com niet zonder toestemming van de opdrachtgever of coachee extern gerefereerd worden.

Artikel 9 Ontbinding en opschorting van de overeenkomst

 1. com is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
 2. Opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
 3. com na het sluiten van de overeenkomst kennis heeft genomen van omstandigheden die haar een grond geven te vrezen dat opdrachtgever haar verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen.
 4. Opdrachtgever de overeengekomen aanbetaling niet heeft voldaan.
 5. Indien Werkgeluk.com overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zijn al haar vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Schort Werkgeluk.com de nakoming van haar verplichtingen op, dan behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 6. In geval van liquidatie, van surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over haar vermogen beschikt, heeft Werkgeluk.com de mogelijkheid om de overeenkomst danwel de bestelling te annuleren, zonder daarbij schadeplichtig te zijn.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 1. Tenzij anders is overeengekomen behoudt Werkgeluk.com de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar verstrekte gegevens, ontwerpen, rapporten, werkboeken, testen, modellen, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven eigendom van Werkgeluk.com en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze worden gebruikt, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
 2. com is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers c.q. coachees.
 3. Online programma’s kunnen niet geretourneerd worden en mogen niet overgedragen worden aan derden. Kopiëren van inhoud in de online leeromgeving is evenmin toegestaan, tenzij voor eigen gebruik.

Artikel 11 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op een door Werkgeluk.com aan te geven wijze, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. com kan haar facturen per post of per e-mail versturen.
 3. com kan een aanbetaling of betaling in termijnen verlangen. Bij betaling van de aanbetaling of termijnbetaling dient opdrachtgever de in lid 1 bedoelde betalingstermijn in acht te nemen.
 4. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 5. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Werkgeluk.com het recht, nadat zij opdrachtgever minimaal eenmaal heeft aangemaand, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele voldoening over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente zoals bedoelt in artikel 119 en 119a, boek 6 Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen.
 6. Ingeval van betalingsverzuim is Werkgeluk.com gerechtigd ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat hij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
 7. Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolg van buitengerechtelijke incassering van de factuur komen voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever de incassokosten verschuldigd.
 8. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Werkgeluk.com en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Werkgeluk.com onmiddellijk opeisbaar zijn.
 9. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 12 Overmacht

 1. com is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht verstaat Werkgeluk.com, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Werkgeluk.com gene invloed kan uitoefenen, doch waardoor Werkgeluk.com niet in staat is haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.
 3. Indien Werkgeluk.com ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst en/of bestelling gedeeltelijk is nagekomen is Werkgeluk.com gerechtigd om het reeds nagekomen separaat te factureren. Opdrachtgever dient deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst en/of bestelling.
 4. com kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan 2 maanden duurt, dan is zowel Werkgeluk.com als opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij.
 5. Van overmacht is sprake wanneer de (verdere) uitvoering van de desbetreffende overeenkomst verhinderd of in belangrijke mate bemoeilijkt of verzwaard wordt door een omstandigheid die buiten de macht van Werkgeluk.com ligt. Als zo’n omstandigheid geldt in ieder geval:
 1. Oproer
 2. Oorlog of oorlogsgevaar;
 3. Mobilisatie;
 4. Bedrijfsbezetting;
 5. Werkstaking, boycot, blokkade;
 6. Natuurramp;
 7. (kern)Explosie;
 8. Ernstige brand;
 9. Uitstroming van giftige of anderszins gevaarlijke stoffen of gassen;
 10. Uitval van toevoer van energie;
 11. Overheidsmaatregel (eventueel ook een buitenlandse) zoals: een in- en uitvoerverbod, een levering- of productieverbod;
 12. Tekortschieten door een leverancier/producent of andere hulppersonen door overmacht in de zin van dit lid.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Werkgeluk.com is beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
 2. com is te nimmer aansprakelijk voor schade die opdrachtgever geleden heeft doordat Werkgeluk.com is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, materialen, maten etc.
 3. com is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst en/of werkzaamheden, voor zover deze vermeden hadden kunnen worden indien zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap voldoende door Werkgeluk.com in acht genomen waren.
 4. com is te nimmer aansprakelijk indien opdrachtgever veranderingen heeft aangebracht in het geleverde of opdrachtgever de adviezen van Werkgeluk.com niet heeft gevolgd.
 5. De aansprakelijkheid van Werkgeluk.com wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en/of werkzaamheden is beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst en/of bestelling, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst en/of bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. com is te nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Daaronder begrepen (maar niet beperkt):
  1. Gevolgschade;
  2. Gederfde winst;
  3. Gemiste besparingen;
  4. Schade door bedrijfs – of andersoortige stagnatie.
 7. De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Werkgeluk.com.
 8. Indien opdrachtgever en/of coachee een eventuele vordering jegens Werkgeluk.com niet binnen 6 maanden na ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van de 6 maanden te vervallen.

Artikel 14 Toepasselijk recht, klachten en geschillen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, docht uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Werkgeluk.com. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten zodat Werkgeluk.com in staat is adequaat te reageren. Indien een klacht gegrond is, zal Werkgeluk.com de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 2. Op alle overeenkomsten, bestellingen, facturen en/of offertes tussen de opdrachtgever en Werkgeluk.com is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle geschillen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn zullen pas voorgelegd worden aan de bevoegde rechter nadat partijen zich tot het uiterste hebben ingezet het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Kan het geschil niet onderling worden beslecht dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter van hetzij de vestigingsplaats van Werkgeluk.com, hetzij de woonplaats van opdrachtgever.
 5. Partijen hebben de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke arbitrage instituut of mediator.

Saskia Struik
Alkmaar, 1-3-2018